دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، بهار 2012، صفحه 114-1