دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 105-1 
3. کاربرد روش غیرتخریبیMRI در تعیین عوارض درونی پیاز و انار

صفحه 33-21

حمیده فاطمی؛ مجید عزیزی؛ قربان صفاییان لایین؛ هادی زارع