دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 109-1 
2. اثر سالیسیلیک اسید بر خسارت گرمازدگی و برخی ویژگی های کمی و کیفی نارنگی کینو(Citus reticulata Blanco.cv.Kinnow)

صفحه 29-13

مریم ابراهیم زاده؛ عبدالحسین ابوطالبی؛ محمد مجتبی کامل منش؛ عبدالرضا کاوند