نمایه نویسندگان

آ

 • آرویی، حسین اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی (Zataria multiflora) [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 53-43]
 • آرویی، حسین کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس از برداشت توت فرنگی رقم سلوا ناشی از قارچ Botrytis cinerea [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 73-55]

ا

 • ابراهیم زاده، مریم اثر سالیسیلیک اسید بر خسارت گرمازدگی و برخی ویژگی های کمی و کیفی نارنگی کینو(Citus reticulata Blanco.cv.Kinnow) [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 29-13]
 • ابوطالبی، عبدالحسین اثر سالیسیلیک اسید بر خسارت گرمازدگی و برخی ویژگی های کمی و کیفی نارنگی کینو(Citus reticulata Blanco.cv.Kinnow) [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 29-13]
 • ابوطالبی، عبدالحسین تأثیر کاربرد پس از برداشت چیتوسان و اسید سالیسیلیک بر برخی خواص کمی میوه کنار رقم سب (ZiziphusMauritinaLam, CV. ‘Seb’) [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 99-89]
 • ابوطالبی، عبدالحسین اثر واکس کیتین سیل بر برخی از ویژگی‌های پس از برداشت نارنگی کینو [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 109-101]
 • ابوطالبی، عبدالحسین تأثیر کاربرد پس از برداشت اسپرمیدین بر برخی خصوصیات کیفی نارنگی کینو [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 10-1]
 • ابوطالبی، عبدالحسین مقایسه اسانس رازیانه، کاربندازیم و تیابندازول بر ویژگی‌های پس از برداشت سیب رقم گلدن دلیشز [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 19-11]
 • ابوطالبی، عبدالحسین تأثیر مدت انبارداری و دمای انبار بر خصوصیات کیفی میوه کنار هندی (Ziziphus mauritina Lam, CV. ‘Seb’) [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 42-35]
 • ابوطالبی، عبدالحسین بررسی ترکیبات مختلف کلسیمی و غلظت آنها بر سیب رقم رد دلیشز در زمان برداشت و پس از برداشت [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 105-89]
 • ابوطالبی، عبدالحسین اثر اسانس گیاهان دارویی بر عمر انباری و کیفیت پرتقال والنسیا (Citrus chinensis Cv. Valencia) در انبار معمولی [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 12-1]
 • ابوطالبی، عبدالحسین بررسی اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر کیفیت و کمیت میوه ازگیل ژاپنی(Eriobotrya japonica L.) [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 71-61]
 • ابوطالبی، عبدالحسین تاثیر اسانس میخک هندی و رزماری، پوترسین، قارچ کش تیابندازول و تیمار آب گرم بر افزایش عمر پس از برداشت میوه انبه (رقم لانگرا) [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 114-107]
 • احمدزاده، محمد رضا افزایش عمر گلجایی ژربا (Gerbera jamsonii cv.sun spot) استفاده از زمان ها و غلظت های مختلف محلول های نگهدارند [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 11-1]
 • السادات محمدی، مریم بررسی اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر کیفیت و کمیت میوه ازگیل ژاپنی(Eriobotrya japonica L.) [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 71-61]

ب

 • بحرینی، معصومه اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی (Zataria multiflora) [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 53-43]

پ

 • پناه، زهرا اثر واکس کیتین سیل بر برخی از ویژگی‌های پس از برداشت نارنگی کینو [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 109-101]
 • پناه، زهرا تأثیر کاربرد پس از برداشت اسپرمیدین بر برخی خصوصیات کیفی نارنگی کینو [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 10-1]

ت

 • تقی پور، محمدامین مقایسه تاثیر تیمار باکتری های آنتاگونیست جدا شده ازسطحمیوهلیموترش((Mexican lime،آب گرم و قارچ کش تیابندازول در کنترل بیماریکپکسبزمیوه لیمو ترش(Penicilliumdigitatum) [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 87-79]
 • تقی زاده، زهرا کنترل بیولوژیک پوسیدگی خشک فوزاریومی غده‏های سیب‏زمینی توسط گونه‏های آنتاگونیست Trichoderma spp. و Talaromyces flavus [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 87-75]
 • تقی زاده، زهرا تعیین رقابت تغذیه‏ای و پارازیتیسم گونه‏های قارچ آنتاگونیست Trichoderma spp. علیه قارچ Fusarium solani، عامل پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب‏زمینی [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 26-13]
 • تهرانی فر، علی کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس از برداشت توت فرنگی رقم سلوا ناشی از قارچ Botrytis cinerea [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 73-55]

ج

 • جهانبخش، وحید کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس از برداشت توت فرنگی رقم سلوا ناشی از قارچ Botrytis cinerea [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 73-55]
 • جوانمردی، شورانگیر بررسی طول عمر و کیفیت گل بریدنی آلسترومریا (Alstromeria psittacina)با کارکرد نبضی غلظت های مختلف کینیتین [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 43-31]
 • جوانمردی، شورانگیز تأثیر اسپرمیدین، تیمار آب گرم، هوای گرم و مدت انبارداری بر کیفیت و عمر پس از برداشت پرتقال واشنگتن ناول [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 77-63]

ح

 • حیدر زاده، ناهید بررسی اثرات ضد قارچی اسانس چند گیاه دارویی در بازدارنگی از رشد قارچ‌های عامل بیماری پس از برداشت انگور در استان خراسان شمالی [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 106-91]
 • حسن زاده، حامد تاثیر اسانس میخک هندی و رزماری، پوترسین، قارچ کش تیابندازول و تیمار آب گرم بر افزایش عمر پس از برداشت میوه انبه (رقم لانگرا) [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 114-107]
 • حسن زاده خانکهدانی، حامد مقایسه خاصیت انبارمانی برخی ارقام پیاز روزکوتاه در مناطق جنوبی ایران [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 42-27]
 • حسینی فرهی، مهدی اثر تیمارهای اسانس اکالیپتوس و ساکارز بر ویژگی‌های پس از برداشت گل مریم (( Polianthes tuberose L. cv. Pearl [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 59-43]
 • حسینی فرهی، مهدی بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های موثر در پیری گل رز تحت تاثیر تیمار کلرید کلسیم و اسپرمیدی [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 89-73]

خ

 • خادمی، رحیم تأثیر کاربرد پس از برداشت چیتوسان و اسید سالیسیلیک بر برخی خواص کمی میوه کنار رقم سب (ZiziphusMauritinaLam, CV. ‘Seb’) [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 99-89]
 • خادمی، رحیم تأثیر مدت انبارداری و دمای انبار بر خصوصیات کیفی میوه کنار هندی (Ziziphus mauritina Lam, CV. ‘Seb’) [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 42-35]

ر

 • ربانی نسب، حجت اله بررسی اثرات ضد قارچی اسانس چند گیاه دارویی در بازدارنگی از رشد قارچ‌های عامل بیماری پس از برداشت انگور در استان خراسان شمالی [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 106-91]
 • رمضانی معوا، ملیحه تأثیر کاربرد پس از برداشت چیتوسان و اسید سالیسیلیک بر برخی خواص کمی میوه کنار رقم سب (ZiziphusMauritinaLam, CV. ‘Seb’) [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 99-89]
 • رمضانی معوا، ملیحه تأثیر مدت انبارداری و دمای انبار بر خصوصیات کیفی میوه کنار هندی (Ziziphus mauritina Lam, CV. ‘Seb’) [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 42-35]

ز

 • زاده باقری، مسعود بررسی رسیدن روی بوته، رسیدن پس از برداشت و مدت انبارداری بر ترکیبات فنولی، مقدار کاروتنوئید و کیفیت پس از برداشت میوه گوجه فرنگی رقم فادو [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 61-45]
 • زاده باقری، مسعود بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های موثر در پیری گل رز تحت تاثیر تیمار کلرید کلسیم و اسپرمیدی [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 89-73]
 • زارع، هادی کاربرد روش غیرتخریبیMRI در تعیین عوارض درونی پیاز و انار [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 33-21]

س

 • سامی، عباس مقایسه اسانس رازیانه، کاربندازیم و تیابندازول بر ویژگی‌های پس از برداشت سیب رقم گلدن دلیشز [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 19-11]
 • سعیدی، غلام مقایسه خاصیت انبارمانی برخی ارقام پیاز روزکوتاه در مناطق جنوبی ایران [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 42-27]
 • سیف، سیده ندا بررسی رسیدن روی بوته، رسیدن پس از برداشت و مدت انبارداری بر ترکیبات فنولی، مقدار کاروتنوئید و کیفیت پس از برداشت میوه گوجه فرنگی رقم فادو [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 61-45]

ش

 • شاکردرگاه، غلامعباس مقایسه خاصیت انبارمانی برخی ارقام پیاز روزکوتاه در مناطق جنوبی ایران [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 42-27]
 • شیرازی، حامد اثر اسانس گیاهان دارویی بر عمر انباری و کیفیت پرتقال والنسیا (Citrus chinensis Cv. Valencia) در انبار معمولی [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 12-1]
 • شرزهای، عباس مقایسه تاثیر تیمار باکتری های آنتاگونیست جدا شده ازسطحمیوهلیموترش((Mexican lime،آب گرم و قارچ کش تیابندازول در کنترل بیماریکپکسبزمیوه لیمو ترش(Penicilliumdigitatum) [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 87-79]

ص

 • صادقی، حمید بررسی طول عمر و کیفیت گل بریدنی آلسترومریا (Alstromeria psittacina)با کارکرد نبضی غلظت های مختلف کینیتین [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 43-31]
 • صالحی، محسن بررسی ترکیبات مختلف کلسیمی و غلظت آنها بر سیب رقم رد دلیشز در زمان برداشت و پس از برداشت [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 105-89]
 • صفاییان لایین، قربان کاربرد روش غیرتخریبیMRI در تعیین عوارض درونی پیاز و انار [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 33-21]

ع

 • عزیزی، مجید کاربرد روش غیرتخریبیMRI در تعیین عوارض درونی پیاز و انار [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 33-21]
 • عزیزی، مجید اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی (Zataria multiflora) [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 53-43]
 • علایی، حسین کنترل بیولوژیک پوسیدگی خشک فوزاریومی غده‏های سیب‏زمینی توسط گونه‏های آنتاگونیست Trichoderma spp. و Talaromyces flavus [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 87-75]
 • علایی، حسین تعیین رقابت تغذیه‏ای و پارازیتیسم گونه‏های قارچ آنتاگونیست Trichoderma spp. علیه قارچ Fusarium solani، عامل پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب‏زمینی [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 26-13]

ف

 • فاطمی، حمیده کاربرد روش غیرتخریبیMRI در تعیین عوارض درونی پیاز و انار [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 33-21]

ک

 • کامل منش، محمد مجتبی اثر سالیسیلیک اسید بر خسارت گرمازدگی و برخی ویژگی های کمی و کیفی نارنگی کینو(Citus reticulata Blanco.cv.Kinnow) [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 29-13]
 • کاوسی، بیژن اثر تیمارهای اسانس اکالیپتوس و ساکارز بر ویژگی‌های پس از برداشت گل مریم (( Polianthes tuberose L. cv. Pearl [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 59-43]
 • کاوسی، بیژن بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های موثر در پیری گل رز تحت تاثیر تیمار کلرید کلسیم و اسپرمیدی [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 89-73]
 • کاوند، عبدالرضا اثر سالیسیلیک اسید بر خسارت گرمازدگی و برخی ویژگی های کمی و کیفی نارنگی کینو(Citus reticulata Blanco.cv.Kinnow) [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 29-13]
 • کتابچی، ساغر مقایسه تاثیر تیمار باکتری های آنتاگونیست جدا شده ازسطحمیوهلیموترش((Mexican lime،آب گرم و قارچ کش تیابندازول در کنترل بیماریکپکسبزمیوه لیمو ترش(Penicilliumdigitatum) [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 87-79]

م

 • محقق نیاپور، آیدا بررسی طول عمر و کیفیت گل بریدنی آلسترومریا (Alstromeria psittacina)با کارکرد نبضی غلظت های مختلف کینیتین [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 43-31]
 • محمدی، سیدعبدالحسین بررسی ترکیبات مختلف کلسیمی و غلظت آنها بر سیب رقم رد دلیشز در زمان برداشت و پس از برداشت [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 105-89]
 • محمدی، سیدعبدالحسین بررسی اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر کیفیت و کمیت میوه ازگیل ژاپنی(Eriobotrya japonica L.) [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 71-61]
 • محمدی، سمانه کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس از برداشت توت فرنگی رقم سلوا ناشی از قارچ Botrytis cinerea [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 73-55]
 • محمدی، صدیقه کنترل بیولوژیک پوسیدگی خشک فوزاریومی غده‏های سیب‏زمینی توسط گونه‏های آنتاگونیست Trichoderma spp. و Talaromyces flavus [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 87-75]
 • محمدی، صدیقه تعیین رقابت تغذیه‏ای و پارازیتیسم گونه‏های قارچ آنتاگونیست Trichoderma spp. علیه قارچ Fusarium solani، عامل پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب‏زمینی [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 26-13]
 • محمدی، عبدالحسین مقایسه اسانس رازیانه، کاربندازیم و تیابندازول بر ویژگی‌های پس از برداشت سیب رقم گلدن دلیشز [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 19-11]
 • محمدی، عبدالحسین اثر اسانس گیاهان دارویی بر عمر انباری و کیفیت پرتقال والنسیا (Citrus chinensis Cv. Valencia) در انبار معمولی [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 12-1]
 • موسوی، سیداحمد بررسی اثرات ضد قارچی اسانس چند گیاه دارویی در بازدارنگی از رشد قارچ‌های عامل بیماری پس از برداشت انگور در استان خراسان شمالی [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 106-91]
 • موسوی، سیدمهدی اثر تیمارهای اسانس اکالیپتوس و ساکارز بر ویژگی‌های پس از برداشت گل مریم (( Polianthes tuberose L. cv. Pearl [دوره 1، شماره 3، 2012، صفحه 59-43]
 • موسوی، سیده خدیجه تأثیر اسپرمیدین، تیمار آب گرم، هوای گرم و مدت انبارداری بر کیفیت و عمر پس از برداشت پرتقال واشنگتن ناول [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 77-63]

و

 • ولی اصیل، راضیه اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی (Zataria multiflora) [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 53-43]

ه

 • هنرور، مهرداد اثر واکس کیتین سیل بر برخی از ویژگی‌های پس از برداشت نارنگی کینو [دوره 1، شماره 1، 2012، صفحه 109-101]
 • هنرور، مهرزاد تأثیر کاربرد پس از برداشت اسپرمیدین بر برخی خصوصیات کیفی نارنگی کینو [دوره 1، شماره 2، 2012، صفحه 10-1]