نویسنده = رحیم خادمی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مدت انبارداری و دمای انبار بر خصوصیات کیفی میوه کنار هندی (Ziziphus mauritina Lam, CV. ‘Seb’)

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 42-35

ملیحه رمضانی معوا؛ عبدالحسین ابوطالبی؛ رحیم خادمی