نویسنده = عبدالحسین ابوطالبی
تعداد مقالات: 10
1. مقایسه اسانس رازیانه، کاربندازیم و تیابندازول بر ویژگی‌های پس از برداشت سیب رقم گلدن دلیشز

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 19-11

عباس سامی؛ عبدالحسین ابوطالبی؛ عبدالحسین محمدی


2. تأثیر کاربرد پس از برداشت اسپرمیدین بر برخی خصوصیات کیفی نارنگی کینو

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 10-1

زهرا پناه؛ مهرزاد هنرور؛ عبدالحسین ابوطالبی


3. بررسی ترکیبات مختلف کلسیمی و غلظت آنها بر سیب رقم رد دلیشز در زمان برداشت و پس از برداشت

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 105-89

محسن صالحی؛ عبدالحسین ابوطالبی؛ سیدعبدالحسین محمدی


4. تأثیر مدت انبارداری و دمای انبار بر خصوصیات کیفی میوه کنار هندی (Ziziphus mauritina Lam, CV. ‘Seb’)

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 42-35

ملیحه رمضانی معوا؛ عبدالحسین ابوطالبی؛ رحیم خادمی


5. اثر واکس کیتین سیل بر برخی از ویژگی‌های پس از برداشت نارنگی کینو

دوره 1، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 109-101

زهرا پناه؛ مهرداد هنرور؛ عبدالحسین ابوطالبی


6. اثر سالیسیلیک اسید بر خسارت گرمازدگی و برخی ویژگی های کمی و کیفی نارنگی کینو(Citus reticulata Blanco.cv.Kinnow)

دوره 1، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 29-13

مریم ابراهیم زاده؛ عبدالحسین ابوطالبی؛ محمد مجتبی کامل منش؛ عبدالرضا کاوند


8. بررسی اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر کیفیت و کمیت میوه ازگیل ژاپنی(Eriobotrya japonica L.)

دوره 1، شماره 3، بهار 2012، صفحه 71-61

مریم السادات محمدی؛ سیدعبدالحسین محمدی؛ عبدالحسین ابوطالبی


10. اثر اسانس گیاهان دارویی بر عمر انباری و کیفیت پرتقال والنسیا (Citrus chinensis Cv. Valencia) در انبار معمولی

دوره 1، شماره 3، بهار 2012، صفحه 12-1

حامد شیرازی؛ عبدالحسین ابوطالبی؛ عبدالحسین محمدی