شماره جاری: دوره 1، شماره 2، بهمن 2012، صفحه 105-1 

3. کاربرد روش غیرتخریبیMRI در تعیین عوارض درونی پیاز و انار

صفحه 33-21

حمیده فاطمی؛ مجید عزیزی؛ قربان صفاییان لایین؛ هادی زارع


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی